Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Ignix NV, met zetel te 8510 Kortrijk, Dumolinlaan 11 bus a, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0425.816.043 (hierna: “Ignix”) levert diensten bestaande uit het verrichten van materiële handelingen inzake passieve brandveiligheid (hierna: de “Opdracht”).

Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen, zijn huidige algemene voorwaarden (hierna: “AV”) van toepassing op elke Opdracht, elke offerte en elke orderbevestiging van Ignix, en op elke overeenkomst tussen Ignix en een professionele klant (hierna: “de Klant”). Door het plaatsen van een bestelling voor het uitvoeren van een Opdracht, verklaart de Klant zich akkoord met de inhoud en de toepasselijkheid van huidige AV, de taal waarin deze zijn opgesteld en erkent de Klant voorafgaandelijk effectief kennis ervan te hebben genomen. Bovendien verzaakt de Klant uitdrukkelijk aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

Ignix kan huidige AV te allen tijde wijzigen en dergelijke gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing worden op de eerstvolgende Opdracht na kennisgeving van de wijzigingen aan de Klant.

Wanneer Ignix beslist geen beroep te doen op bepaalde clausules uit huidige AV heeft dit geenszins een afstand van deze clausule of de AV in hun totaliteit tot gevolg, aangezien een dergelijke afstand schriftelijk en uitdrukkelijk moet worden bevestigd.

2. Bestelling

Alle offertes van Ignix zijn behoudens andersluidend akkoord tussen partijen geldig voor een periode van dertig (30) kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van uitgifte. De daarin vermelde bepalingen gelden slechts op voorwaarde dat de offerte integraal door de Klant wordt aanvaard.

Een bestelling tot het uitvoeren van de Opdracht is slechts geldig en bindt Ignix ingeval Ignix deze (per e-mail) schriftelijk heeft bevestigd. Ignix is gerechtigd de Opdracht te weigeren, bijvoorbeeld als de Klant nog openstaande schulden heeft ten aanzien van Ignix.

Eens aanvaard door Ignix, kan de overeenkomst tot het uitvoeren van de Opdracht door de Klant slechts worden verbroken op grond van artikel 1794 oud BW mits betaling van een vaste vergoeding van 20% van de totale prijs van de Opdracht, onder voorbehoud van het recht van Ignix om een hoger bedrag te vorderen indien de door Ignix werkelijk geleden schade (uitgaven, arbeid, gederfde winst etc.) hoger is.

Een verzoek tot wijziging van de Opdracht wordt slechts in overweging genomen wanneer dit schriftelijk aan Ignix wordt gemeld op het e-mailadres: info@ignix.eu.

Van zodra Ignix kan aantonen dat er bijkomende bestellingen of meerwerken nodig zijn bij de oorspronkelijke Opdracht kunnen deze worden uitgevoerd door Ignix. De bijkomend bestellingen, meerwerken of wijzigingen van de Opdracht worden door Ignix uitgevoerd

en gefactureerd hetzij in regie, hetzij via een bijkomende goedgekeurde offerte door de Klant. Bovendien hebben deze meerwerken of wijzigingen van de Opdracht als gevolg dat de streefdatum vermeld in artikel 3 automatisch wordt verlengd conform de inschatting van Ignix. Op geen enkele wijze kan Ignix aansprakelijk worden gesteld voor vermeende schade wegens verlengingen van de streefdata ten gevolge van wijzigingen van de Opdracht of meerwerken verzocht door de Klant. Het behouden van de initiële streefdata bij meerwerken of wijzigingen van de Opdracht kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijke goedkeuring van Ignix en steeds onder voorwaarde dat alle kosten die noodzakelijk zijn om de initiële streefdata alsnog te behalen ten laste van de Klant vallen.

Onderhandelingen omtrent meerwerken of wijzigingen van de Opdracht kunnen op geen enkele wijze de uitvoering van de initieel overeengekomen Opdracht beïnvloeden. Geen van beide partijen heeft het recht om zijn verbintenissen (zoals betaling voor de geleverde werken) op te schorten ten gevolge van onderhandelingen omtrent meerwerken of wijzigingen van de Opdracht.

3. Uitvoeringstermijn

De Klant bezorgt Ignix in elk stadium van de uitvoering tijdig alle gegevens die noodzakelijk worden geacht voor het uitvoeren van de Opdracht. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Ignix zijn verstrekt, heeft Ignix het recht het uitvoeren van de Opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Klant te factureren.

Deeluitvoeringen door Ignix zijn toegelaten. Ignix behoudt zich het recht voor om deze deeluitvoeringen te factureren door middel van maandelijkse vorderingsstaten volgens opmeting en dit naarmate de werkzaamheden vorderen.

De door Ignix meegedeelde uitvoeringstermijnen, zelfs in een orderbevestiging, zijn steeds indicatief en te goeder trouw opgegeven, maar niet bindend. Bij niet-naleving van een uitvoeringstermijn kan in geen geval schadevergoeding of annulering worden geëist door de Klant. Ignix behoudt zich het recht voor om de uitvoering uit te stellen tot volledige betaling door de Klant van verschuldigde bedragen, uit welke hoofde dan ook.

In het geval Ignix één (1) jaar na het verstrijken van de in de overeenkomst voorziene streefdatum (of desgevallend de uitgestelde of verlengde termijn) heeft nagelaten tot uitvoering van de Opdracht over te gaan, is de Klant gerechtigd de overeenkomst kosteloos eenzijdig te verbreken.

4. Toestand van de werf bij uitvoering van de Opdracht

De Klant dient te garanderen dat de werf, namelijk de in de overeenkomst overeengekomen plaats van uitvoering van Opdracht steeds vlot bereikbaar zal zijn teneinde Ignix toe te laten de Opdracht uit te voeren. De Klant voorziet hierbij dat de toegangswegen vrij zijn van alle hindernissen.

De Klant dient bovendien te garanderen dat de werf een droge ruwbouw betreft die tevens is voorzien van de nodige verlichting, nutsvoorzieningen en technieken om de

Opdracht uit te voeren. Alle daaraan verbonden voorbereidende kosten vallen ten laste van de Klant.

De Klant moet bovendien steeds voldoende ruimte voorzien voor de werktuigen en het materiaal van Ignix. De Klant is tevens verantwoordelijk voor de verwerking van het afval op de werf.

Indien de Opdracht niet uitgevoerd kan worden door Ignix door een gebrekkige toestand van of naar de werf, zullen eventuele wachturen en verloren uren worden verrekend aan de Klant aan 55 EUR per uur en zal de streefdatum vermeld in artikel 3 automatisch evenredig worden verlengd zonder recht op schadevergoeding voor de Klant.

5. Prijs

De prijzen en tarieven van toepassing op de Opdracht zijn diegene die gelden op het moment van de plaatsing van de Opdracht door de Klant zoals voorzien onder artikel 2.

De prijzen zijn netto, zonder korting en zonder taksen, en dit voor uitvoering van de Opdracht tijdens de normale werkdaguren (8u/dag – 5 dagen/week). Er wordt tevens geen korting voor contant toegelaten. De prijzen zijn inclusief één (1) rolsteiger (werkhoogte tot vijf (5) meter) en vervoerskosten.

De totale prijs voor het uitvoeren van de Opdracht is op basis van de opgegeven afmetingen en hoeveelheden in de offerte van Ignix. Indien zou blijken dat de Klant verkeerde afmetingen heeft doorgegeven, heeft Ignix het recht om de meerwerken bijkomend in regie aan te rekenen aan de Klant.

Ignix behoudt zich het recht voor om de overeengekomen prijzen te verhogen, ook na de datum van schriftelijke (order)bevestiging door Ignix, omwille van een reden die vreemd is aan Ignix (waaronder door toedoen van de Klant), de Opdracht niet kan aanvangen binnen de vier (4) weken na de oorspronkelijk voorziene startdatum of de uitvoering van de Opdracht met minstens vier (4) weken wordt vertraagd, dit mits voorafgaande kennisgeving aan de Klant. Dergelijk prijsverhoging zal geschieden op basis van objectieve elementen (bijvoorbeeld prijsverhoging van één of meer elementen van de productieketen en/of in geval van prijsverhoging van de voor de goederen benodigde (grond-)stoffen).

Geen enkel document voorgelegd door de Klant kan enige wijziging van de prijzen of tarieven teweegbrengen. De prijzen zijn betaalbaar volgens de modaliteiten hierna bepaald.

6. Betaling

De facturatie voor het uitvoeren van de Opdracht gebeurt op basis van maandelijkse vorderingsstaten volgens opmeting van de reeds uitgevoerde werken. De Klant kan binnen de vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van deze vorderingsstaat eventuele opmerkingen formuleren. Bij gebrek aan enige opmerking binnen de voorgeschreven termijn van vijftien (15) kalenderdagen wordt de vorderingsstaat geacht te zijn

goedgekeurd. Na goedkeuring van de vorderingsstaat door de Klant maakt Ignix de bijhorende factuur over voor betaling.

Uiterlijk op het moment van uitvoering van de Opdracht, voorziet de Klant Ignix van alle informatie (zoals louter exemplatief bijvoorbeeld het Purchase Order nummer) die nodig is om de facturen te kunnen uitreiken.

Iedere factuur is behoudens andersluidend akkoord tussen partijen contant en zonder korting betaalbaar binnen de dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de factuur door de Klant, en dit op de zetel van Ignix.

Om tegenstelbaar te zijn aan Ignix, dient elk protest van een factuur per aangetekende zending te worden verstuurd aan laatstgenoemde binnen de acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Dit protest dient inhoudelijk te worden gemotiveerd om geldig te zijn.

Indien er bij Ignix op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de Klant, onder meer door daden van (gerechtelijke uitvoering) tegen de Klant, bij niet of laattijdig betalen van één of meerdere facturen, in geval van gerechtelijke reorganisatie en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenissen die het vertrouwen van Ignix in de goede uitvoering van de door de Klant aangegane verbintenissen (kunnen) aantasten, behoudt Ignix zich uitdrukkelijk het recht voor om de uitvoering van de Opdracht op te schorten, voor de nog uit te voeren werken een voorafgaande betaling te eisen van de Klant en/of (andere) zekerheden of waarborgen te vragen, zelfs indien de bestelling reeds geheel of gedeeltelijk werd uitgevoerd.

In geval van weigering van de Klant van voormelde voorwaarden opgesteld door Ignix zonder dat de Klant een voldoende solvabiliteitsgarantie biedt, dan is Ignix gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst met de Klant te ontbinden ten laste van de Klant, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.

7. Laattijdige betaling

Wanneer het gefactureerde bedrag niet volledig werd betaald door de Klant op de vervaldag:

- zal van rechtswege en onmiddellijk door de Klant een interest van 12% per jaar verschuldigd zijn tot de datum van algehele betaling.

- is de Klant bij wanbetaling acht (8) kalenderdagen na ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 12% van de totale prijs verschuldigd, en dit met een minimum van 250,00 EUR, onverminderd het recht van Ignix om een hogere schadevergoeding te vorderen indien haar werkelijk geleden schade hoger is.

- kan Ignix haar kosten voor invordering van de openstaande schuld terugvorderen van de Klant.

De hierboven vermelde vergoedingen worden berekend op de totale prijs van de desbetreffende factuur, inclusief taksen. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag vervalt elk eventueel betalingsuitstel dat door Ignix werd toegestaan, en worden alle

andere nog niet vervallen schuldvorderingen van Ignix op de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

Ignix behoudt zich het recht voor om de (verdere) uitvoering van de Opdracht op te schorten in geval van een onbetaalde factuur op de vervaldag.

In het geval de Klant acht (8) kalenderdagen na ingebrekestelling door Ignix heeft nagelaten tot betaling over te gaan, kan Ignix deze weigering gelijkstellen met een verbreking van de overeenkomst door de Klant op grond van artikel 1794 oud BW en zal Ignix in dat geval het recht hebben om integraal schadeloos te worden gesteld voor al de uitgaven, alle arbeid en alles wat Ignix bij de uitvoering van de Opdracht had kunnen winnen. De Klant erkent dat deze schadevergoeding minstens zal gelijk zijn aan 20 % van de totale prijs van de Opdracht. Deze forfaitaire schadevergoeding doet geen afbreuk aan het recht van Ignix om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij een hogere schade dan de conventioneel overeengekomen forfaitaire schadevergoeding bewijst.

8. Aansprakelijkheid en garantie

8.1 Oplevering

De Klant kan binnen de vijf (5) kalenderdagen na de volledige voltooiing van de Opdracht per aangetekend schrijven opmerkingen formuleren aangaande beweerdelijke zichtbare gebreken of fouten in de uitvoering van de Opdracht.

Deze opmerkingen dienen te worden vergezeld van foto’s die de fouten in de uitvoering of zichtbare gebreken aantonen, bij gebreke waarvan enige tussenkomst uitgaande van Ignix komt te vervallen. Bij gebrek aan enige opmerking binnen de voorgeschreven termijn wordt de Opdracht geacht te zijn aanvaard en kan de Klant geen enkele vordering instellen op grond van zichtbare gebreken of fouten in de uitvoering van de Opdracht.

Na deze termijn van vijf (5) kalenderdagen vindt de oplevering onherroepelijk plaats en dekt de garantie enkel nog de verborgen gebreken.

8.2 Verborgen gebreken

In geval de gebreken of fouten in de uitvoering van de Opdracht niet zichtbaar waren op het moment van de oplevering, blijft Ignix gedurende een termijn van één (1) maand na oplevering gehouden het gebrek of fout in de uitvoering van de Opdracht te herstellen, voor zover de Klant dit gebrek of fout in de uitvoering van de Opdracht aan Ignix ter kennis brengt per aangetekende brief binnen 48 uur na kennisname van het gebrek of fout in de uitvoering van de Opdracht, ondersteund met foto’s die het gebrek of fout in de uitvoering van de Opdracht staven. Bij gebreke hiervan komt enige tussenkomst uitgaande van Ignix te vervallen.

Indien de opmerkingen van de Klant aangaande beweerdelijke zichtbare of verborgen gebreken of fouten in de uitvoering van de Opdracht worden geformuleerd binnen de in dit artikel 8 vooropgestelde termijnen, en de fout van Ignix is bewezen, dan zullen partijen wat betreft de fouten in de uitvoering van de Opdracht samen naar een oplossing zoeken en stellen zij alles in het werk de oplevering zo snel mogelijk te verkrijgen. In geval van bewezen zichtbare of verborgen gebreken is Ignix gehouden tot herstel van de

gebrekkige of fout uitgevoerde werken, zonder dat de Klant recht heeft op enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Indien herstel van de gebrekkige of fout uitgevoerde werken onmogelijk blijkt, kan de Klant een prijsvermindering verkrijgen ter waarde van de vastgestelde onherstelbaar gebrekkige of fout uitgevoerde werken, met als maximum de volledige waarde van de Opdracht in geval het geheel van uitgevoerde werken gebrekkig is.

8.3 Uitvoering van de Opdracht en aansprakelijkheid

Ignix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Opdracht indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Klant, zoals het niet tijdig of niet aanlevering van volledige, correcte en duidelijke gegevens of opmetingen.

Behoudens ingeval van bedrog of opzettelijke fout, is Ignix in geen geval aansprakelijk voor, en kan niet gehouden zijn tot vergoeding ten aanzien van de Klant van enige vorm van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productieverlies of productiestilstand, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, gemiste kansen, verlies van cliënteel of enige vorderingen van derden (waaronder de klanten van de Klant).

Bij de uitvoering van de Opdracht heeft Ignix slechts een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. In geval de aansprakelijkheid van Ignix op enige wijze in het gedrang komt, kan, behoudens bedrog of opzettelijke fout, Ignix hoe dan ook slechts gehouden zijn tot het vergoeden van de schade beperkt tot de totale prijs van de Opdracht. De in dit artikel 8.3. opgenomen beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid is eveneens van toepassing in geval van een zware fout in hoofde van Ignix.

9. Eigendomsvoorbehoud

In geval er bij uitvoering van de Opdracht materialen worden geleverd, blijven deze materialen eigendom van Ignix tot volledige betaling van de prijs vermeld op de desbetreffende factuur. Deze bepaling is van toepassing op alle schuldvorderingen die Ignix heeft ten aanzien van de Klant.

De Klant kan materialen waarvoor de prijs nog niet volledig werd betaald dus niet doorverkopen. Op geen enkel moment mag zij zekerheden vestigen op onbetaalde materialen geleverd door Ignix. Elke handeling in weerwil van dit artikel 9 is niet tegenstelbaar aan Ignix.

De Klant verbindt zich ertoe de materialen te verzekeren tegen verlies ervan en verbindt zich ertoe Ignix op eerste verzoek inzage te bieden in de verzekeringspolis. Indien zou blijken dat de Klant geen dusdanige of geen voldoende verzekeringspolis heeft afgesloten, behoudt Ignix zich het recht voor een verzekeringspolis tegen verlies van de materialen af te sluiten, op kosten van de Klant.

10. Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen elke handeling onafhankelijk van de wil van de partijen die zij redelijkerwijze niet hadden kunnen voorzien noch konden vermijden en de nakoming van de hun contractuele verplichtingen onmogelijk maakt.

Worden onder andere gelijkgesteld met situaties van overmacht die een partij niet toelaten haar verplichtingen na te komen: handelingen van autoriteiten, explosie of burgerlijke onrust, telecomstoringen (inclusief "denial of service" -aanvallen en soortgelijke onbeschikbaarheid van internetverbindingen), een algemene of gedeeltelijke staking van haar personeel of haar gewoonlijke leveranciers en transporteurs, brand, overstroming, oorlog, technische defecten in de productielijn, epidemieën, pandemieën (zoals bijvoorbeeld zonder limitatief te zijn COVID-19), wegblokkeringen of versperring of een afsluiting van de stroom of gastoevoer of iedere andere oorzaak die de uitvoering van de Opdracht verhindert.

In dergelijke omstandigheden zal de ene partij de andere partij informeren omtrent de situatie van overmacht en van de onmiddellijke opschorting van de verplichtingen van rechtswege en zonder recht op schadevergoeding.

Indien de overmacht in hoofde van Ignix voortduurt gedurende een aaneengesloten periode van zes (6) maanden, zal de overeenkomst worden ontbonden, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de Klant.

Indien Ignix bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Ignix gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen.

11. Deelbaarheid

Indien één (geheel of gedeeltelijk) of meerdere van de clausules uit huidige AV nietig worden verklaard, tast deze nietigheid in geen geval de overige clausules van de AV aan (of het gedeelte van de desbetreffende clausule dat niet ongeldig of niet afdwingbaar is), noch de overeenkomst in haar geheel aan en zullen de AV blijven gelden met uitzondering van de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare clausule of een deel van een clausule. In dat geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de strijdige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare clausule die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke clausule.

12. Intellectuele eigendom

Elk technisch document, techniek of goed waarop intellectuele rechten van Ignix rusten dienen haar te worden teruggegeven op haar eerste verzoek en kunnen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ignix worden vervreemd, gekopieerd, aangewend of gecommercialiseerd.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De contractuele relatie tussen Ignix en de Klant wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht.

Elk geschil tussen Ignix en de Klant zal exclusief aanhangig gemaakt worden voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Kortrijk.